Coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk

Een coöperative vennootschap…

Nubo heeft gekozen voor de rechtsvorm die het best aansluit bij haar waarden: de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Op die manier zijn de coöperanten mede-eigenaar van de structuur waarvan zij technisch gezien de beleidsmakers zijn via de Algemene Vergadering (AV).

Het businessmodel van de gebruikerscoöperatie wordt zelden gebruikt door digitale ondernemingen in België. Het biedt echter de mogelijkheid om gebruikers de transparantie te garanderen die nodig is om persoonsgegevens te beheren en de garantie dat de structuur hun belangen nastreeft in plaats van financiële opbrengsten te vereisen.

Deze werking van de coöperatie maakt het mogelijk dat de gebruikers vertrouwen stellen in de structuur die de diensten beheert in plaats van in de talloze criteria waaraan een privéonderneming moet voldoen om voldoende garanties te bieden - het gebrek aan transparantie maakt vertrouwen hoe dan ook onmogelijk.

Dit werk van coöperatie en vertrouwen wordt uitgevoerd in een dynamiek van nabijheid: ontmoeting met werknemers, medeverantwoordelijkheid voor gegevens en diensten, nationale wetgeving die dichter bij onze realiteit staat… Het collectieve beheer van de infrastructuur stelt iedereen in staat om controle te krijgen over zijn digitale privéleven.

… met sociaal oogmerk

Nubo streeft een sociaal oogmerk na, dat in haar statuten als volgt wordt gedefinieerd: “De vennootschap heeft als hoofddoel de bevordering van vrije tools voor informatie- en communicatietechnologieën. De coöperatie zet zich in voor transparantie en sociale democratie, met bijzondere aandacht voor privacy. De coöperatie wil neutrale en transparante communicatiemiddelen die autonomie, controle en vertrouwen uitdragen promoten bij haar gebruikers en hen hierin ondersteunen.”

Het sociaal oogmerk (SO) biedt een juridisch kader voor een reeks principes waarvoor de coöperatie zich heeft geëngageerd:

  • democratische processen, beperking van het aantal stemmen per persoon,
  • deelname van de medewerkers,
  • niet streven naar verrijking van de aandeelhouders,
  • toewijzing van de winst aan de verwezenlijking van een in de statuten omschreven maatschappelijk doel,
  • non-discriminatie bij de verkoop van aandelen
  • het opstellen van een jaarverslag over de wijze waarop de vennootschap haar doel bereikt.

De coöperatie heeft ook de erkenning als coöperatie aan bij de NRC (Nationale Raad voor de Coöperaties) gekregen, die garandeert dat de onderneming:

[…] werkt in overeenstemming met coöperatieve waarden en beginselen en maatschappelijk verantwoord, solidair, democratisch en niet-speculatief ondernemerschap promoot.

In de geest van respect voor de verwerking van onze persoonlijke gegevens en ons digitale leven, is het duidelijk dat wij van mening zijn dat de menselijke kwesties van de coöperatie ook op een ethische manier moeten worden behandeld.

Principes van Nubo

Nubo is gebaseerd op drie fundamentele waarden. Deze waarden vormen de basis van het sociale oogmerk en garanderen de “ethiek” van het project. De kernwaarden vloeien voort uit de principes die de coöperatie vooropstelt, verdedigt en beschermt, en waarmee Nubo ervoor zorgt dat haar waarden worden toegepast.

Mede-eigendom van de infrastructuur

De coöperatie beheert de infrastructuur en het gebruik van persoonsgegevens. Zij doet al het mogelijke om persoonsgegevens te beschermen vanuit technisch, maar ook vanuit juridisch oogpunt. Ieders gegevens blijven zijn of haar eigendom en blijven binnen het domein van zijn of haar privéleven.

Een structuur op mensenmaat

Nubo stimuleert de solidariteit tussen gebruikers en waakt erover dat iedereen hulp vindt, ongeacht het niveau van kennis of competentie. Het interne bestuur van Nubo maakt het mogelijk om coöperanten en werknemers zo democratisch mogelijk te laten deelnemen aan de collectieve besluitvorming.

Een lokale onderneming

Nubo is een lokale gemeenschap, de coöperatie is eigenaar van haar servers en heeft er fysieke toegang toe. De coöperatie is gevestigd in België en betaalt er haar belastingen. Nubo krijgt vorm door lokale actie en persoonlijke ontmoetingen, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen, debatten, presentaties, workshops… Nubo is het resultaat van een netwerk van structuren die actief zijn in de digitale sector en gemeenschappelijke waarden uitdragen. De coöperatie maakt deel uit van bestaande gemeenschappen en werkt samen met sterke netwerken (verenigingsnetwerk, gemeenschap van vrije software en de inrichting ervan, LibreHosters, CHATONS…). Ze staat voor een sociale benadering, transparantie en de gezamenlijke opbouw van netwerken voor onderlinge ondersteuning.

Individuele vrijheden

Nubo respecteert de privacy en de vrijheid van meningsuiting. Nubo weigert reclame, tracking, profilering, filtering, targeting, enzovoort, gebruikt geen persoonlijke gegevens voor deze doeleinden en verkoopt of draagt ze niet over. De coöperatie sensibiliseert en verstrekt informatie over de uitdagingen van de digitale technologie en de effecten ervan op de samenleving en het individu. Het geeft controle terug aan de gebruikers.

onafhankelijkheid en digitale emancipatie

De aangeboden of ontwikkelde diensten zijn gebaseerd op de volgende criteria: hun eenvoud (ze zijn gemakkelijk te gebruiken), hun efficiëntie (ze respecteren een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit), hun integratie (toegang en configuraties zijn niet complexer dan nodig), hun nomadisme (ze kunnen worden gebruikt op verschillende apparaten van verschillende types) en hun documentatie (ze zijn toegankelijk en begrijpelijk).

Het internet dat we willen

Nubo ondersteunt en participeert in de uitbouw en het onderhoud van een vrij, open, neutraal en gedecentraliseerd internet. De coöperatie documenteert haar technische werking en vergemakkelijkt de migratie van haar gebruikers (import en export van gegevens, verandering van dienstverlener). Nubo ondersteunt soortgelijke bestaande en op te richten initiatieven. De vermenigvuldiging van ethische diensten gaat boven een monopolie. De diensten van Nubo zijn gebaseerd op vrije software, open formaten en standaardprotocollen. Open source software is de hoeksteen van het project, het is een gemeenschappelijk goed dat beschermd en onderhouden moet worden. De coöperatie geeft een deel van de gegenereerde winst (financiering, ondersteuning, ontwikkeling, enz.) terug aan de gemeenschap.