Privacybeleid

Laatste wijziging: 22 april 2019

Dit privacybeleid omschrijft en informeert hoe Nubo cvba-so de informatie gebruikt en beschermt die u aan de coöperatie doorgeeft, meerbepaald wanneer u gebruik maakt van deze website die toegankelijk is via de domeinnaam https://nubo.coop/ en al haar subdomeinen (hierna: de « website »).

Hou er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde door Nubo cvba-so kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan de evolutie op wettelijk, reglementair, rechtelijk en technologisch vlak. In dat geval wordt de datum van de bijwerking duidelijk aangegeven bovenaan dit beleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online worden gezet. Het is daarom raadzaam dit beleid over privacy en gebruik van cookies regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Persoonsgegevens

In het algemeen is het mogelijk om de website van Nubo cvba-so te bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan Nubo cvba-so door te geven.

Bij weigering kan het echter dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten die u hebt gevraagd, zoals onze nieuwsbrief. Daarom kan Nubo cvba-so u vragen om minstens uw e-mailadres en andere informatie in te vullen die in elk formulier voorkomt (hierna uw « Persoonlijke informatie »). Wanneer u deze informatie geeft, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Nubo cvba-so ze verwerkt voor de doeleinden die vermeld staan in het onderstaande punt « Doeleinden van de verwerking » evenals de doeleinden onderaan elk formulier.

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 informeert Nubo cvba-so u over de volgende punten:

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking, belast met gegevensbescherming:

Martin Cocle — Contact: hello@nubo.coop

Doeleinden van de verwerking

Nubo cvba-so kan uw persoonsgegevens verwerken:

  1. om u de door u gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken (meer bepaald: verzending van de nieuwsbrief): en / of

  2. om u te kunnen contacteren voor de verschillende evenementen m.b.t. Nubo cvba-so, meerbepaald de update van producten en de klantenservice.

Bestemmelingen

De persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor Nubo cvba-so. Ze zullen nooit doorgegeven noch verkocht worden aan een derde, niet individueel noch in gegroepeerde vorm. Nubo cvba-so doet op deze website geen beroep op onderaannemers.

Bewaartermijn

Nubo cvba-so bewaart uw persoonsgegevens enkel gedurende de periode die overeenstemt met het aangegeven doel van de inzameling.

Rechten die gepaard gaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U beschikt over de volgende rechten voor uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op hello@nubo.coop of het postadres van Nubo cvba-so: Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel, België.

Toegangsrecht tot uw gegevens

U heeft toegangsrecht tot de persoonlijke informatie die uzelf betreft.

Echter, omwille van de plicht op beveiliging en vertrouwelijkheid in de verwerking van persoonsgegevens waaraan Nubo cvba-so gebonden is, melden wij u dat uw verzoek behandeld wordt op voorwaarde dat u het bewijs van uw identiteit levert.

Nubo cvba-so heeft het recht zich desgevallend te verzetten tegen klaarblijkelijk onrechtmatige aanvragen (op basis van het aantal, of het herhaalde of systematische karakter ervan).

Voor meer informatie over het toegangsrecht tot uw gegevens.

Recht om uw gegevens te verbeteren of te wissen

Uit hoofde van dit recht geeft de wetgeving u de mogelijkheid om de rechtzetting, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen.

Meer informatie over het recht om uw gegevens te laten verbeteren.

Meer informatie over het recht om uw gegevens te laten wissen.

Recht om bezwaar te maken

De uitoefening van dit recht is maar mogelijk in volgende twee gevallen:

Wanneer de uitoefening van dit recht

  • op wettige gronden gebaseerd is; of

  • als doel heeft te voorkomen dat de ingezamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Meer informatie over het recht om bezwaar te maken.

Antwoordtermijn

Nubo cvba-so verbindt zich tot het beantwoorden van uw vraag tot toegang, verbetering of bezwaar, of alle andere bijkomende vragen naar informatie binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw aanvraag.

Erkende dienstverleners en doorgifte naar derde landen van de Europese Unie

Nubo cvba-so geeft geen persoonsgegevens door, noch binnen noch buiten de Europese Unie.

Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit

De toezichthoudende autoriteit in België is de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Aarzel niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nubo. Indien uw klacht niet opgelost geraakt via deze weg, kunt u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel), telefoon (02 274 48 00) of e-mail (contact@apd-gba.be).

Cookies

Deze website plaatst geen cookies, en volgt de statistische gegevens over het gebruik enkel geanonimiseerd. Onze tools zijn strikt intern en worden op geen enkele wijze aan derden toevertrouwd. Wij respecteren uw privacy.

Indien deze pagina geen antwoord biedt op uw vragen over deze materie of indien u uw gegevens wenst te wijzigen, neem dan contact met ons op.