Privacybeleid

Laatste wijziging: 10 juli 2019

Dit privacybeleid omschrijft en informeert hoe Nubo cvba-so de informatie gebruikt en beschermt die u aan de coöperatie doorgeeft, meerbepaald wanneer u gebruik maakt van deze website die toegankelijk is via de domeinnaam https://nubo.coop/ en al haar subdomeinen (hierna: de “website”).

Hou er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde door Nubo cvba-so kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan de evolutie op wettelijk, reglementair, rechtelijk en technologisch vlak. In dat geval wordt de datum van de bijwerking duidelijk aangegeven bovenaan dit beleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online worden gezet. Het is daarom raadzaam dit beleid over privacy en gebruik van cookies regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Persoonsgegevens

In het algemeen is het mogelijk om de website van Nubo cvba-so te bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u op geen enkele manier verplicht om deze informatie aan Nubo cvba-so door te geven.

Bij weigering kan het echter dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten die u hebt gevraagd, zoals onze nieuwsbrief. Daarom kan Nubo cvba-so u vragen om minstens uw e-mailadres en andere informatie in te vullen die in elk formulier voorkomt (hierna uw “Persoonlijke informatie”). Wanneer u deze informatie geeft, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Nubo cvba-so ze verwerkt voor de doeleinden die vermeld staan in het onderstaande punt “Doeleinden van de verwerking” evenals de doeleinden onderaan elk formulier.

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 informeert Nubo cvba-so u over de volgende punten:

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor de verwerking, belast met gegevensbescherming:

Martin Cocle — Contact: hello@nubo.coop

Doeleinden van de verwerking

Nubo cvba-so kan uw persoonsgegevens verwerken:

  1. om u de door u gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken (meer bepaald: verzending van de nieuwsbrief): en / of

  2. om u te kunnen contacteren voor de verschillende evenementen m.b.t. Nubo cvba-so, meerbepaald de update van producten en de klantenservice.

Bestemmelingen

Met uitzondering van externe betaalsystemen, zoals hieronder gespecificeerd, is alleen Nubo cvba-so de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze worden, zowel individueel als in geaggregeerde vorm, nooit aan derden doorgegeven of doorverkocht. Nubo scrl-sf maakt op deze Site geen gebruik van onderaannemers.

Twee externe dienstverleners voor onze betaalsystemen verwerken de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Deze twee dienstverleners zijn:

  • Mollie NV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland;
  • Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Bewaartermijn

Nubo cvba-so bewaart uw persoonsgegevens enkel gedurende de periode die overeenstemt met het aangegeven doel van de inzameling.

Rechten die gepaard gaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U beschikt over de volgende rechten voor uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op hello@nubo.coop of het postadres van Nubo cvba-so: Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel, België.

Toegangsrecht tot uw gegevens

U heeft toegangsrecht tot de persoonlijke informatie die uzelf betreft.

Echter, omwille van de plicht op beveiliging en vertrouwelijkheid in de verwerking van persoonsgegevens waaraan Nubo cvba-so gebonden is, melden wij u dat uw verzoek behandeld wordt op voorwaarde dat u het bewijs van uw identiteit levert.

Nubo cvba-so heeft het recht zich desgevallend te verzetten tegen klaarblijkelijk onrechtmatige aanvragen (op basis van het aantal, of het herhaalde of systematische karakter ervan).

Voor meer informatie over het toegangsrecht tot uw gegevens.

Recht om uw gegevens te verbeteren of te wissen

Uit hoofde van dit recht geeft de wetgeving u de mogelijkheid om de rechtzetting, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen.

Meer informatie over het recht om uw gegevens te laten verbeteren.

Meer informatie over het recht om uw gegevens te laten wissen.

Recht om bezwaar te maken

De uitoefening van dit recht is maar mogelijk in volgende twee gevallen:

Wanneer de uitoefening van dit recht

  • op wettige gronden gebaseerd is; of

  • als doel heeft te voorkomen dat de ingezamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Meer informatie over het recht om bezwaar te maken.

Antwoordtermijn

Nubo cvba-so verbindt zich tot het beantwoorden van uw vraag tot toegang, verbetering of bezwaar, of alle andere bijkomende vragen naar informatie binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw aanvraag.

Geautoriseerde dienstverleners en transfer naar een derde land van de Europese Unie

Met uitzondering van externe betalingssystemen, zoals hieronder gespecificeerd, draagt Nubo cvba-so geen persoonsgegevens over, noch binnen noch buiten de Europese Unie.

Onder onze externe betaalsysteemaanbieders (zie hieronder) is Mollie NV in Nederland gevestigd, terwijl Stripe in Californië is gevestigd.

Betalingssystemen

Nubo is afhankelijk van betalingssystemen die door derden worden beheerd:

  • Mollie B.V. : voor alle rechtstreekse betalingen (bancontact, bankapplicaties, enz.) zijn we afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden van Mollie beschikbaar op deze pagina. Zij zijn over het algemeen respectvol en zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens niet worden doorverkocht voor marketingdoeleinden.

  • Stripe: voor alle creditcardbetalingen zijn we afhankelijk van het algemene privacybeleid van Stripe, dat beschikbaar op deze pagina. Op dit moment verkoopt Stripe de persoonlijke gegevens van klanten die gebruik maken van haar diensten (in ons geval mensen die Nubo aandelen kopen via een creditcard) niet door voor marketingdoeleinden. Hun servers bevinden zich echter aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en de verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers is onderworpen aan de zogenaamde ‘privacy shield-overeenkomst’, die Nubo zwak vindt. Wat Stripe hierover te zeggen heeft, is te vinden op deze pagina.

Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit

De toezichthoudende autoriteit in België is de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Aarzel niet om rechtstreeks contact met ons op te nemen bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nubo. Indien uw klacht niet opgelost geraakt via deze weg, kunt u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel), telefoon (02 274 48 00) of e-mail (contact@apd-gba.be).

Cookies

Deze site plaatst geen externe cookies. De gebruikte cookies zijn afkomstig van de direct door Nubo beheerde tools en zijn niet afhankelijk van bijvoorbeeld reclamebureaus of publieksmetingen van derden.

Browsers kunnen worden geconfigureerd om cookies te accepteren of te weigeren, het is ook mogelijk om ze te verwijderen door de instellingen of via de configuratie van de software, zie de hulp of documentatie van de software voor meer informatie.

Nodige cookies

Twee cookies zijn essentieel voor de werking van de site. Ze zijn beide afhankelijk van CiviCRM, een open source software die nieuwsbriefaanmeldingen beheert en aankoopformulieren deelt. De coöperatie host en beheert deze software zelf op haar eigen servers, er worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Naam Functie Levensduur
has_js Het bepaalt of de browser javascript ondersteunt om de formulieren correct weer te geven. Het verloopt aan het einde van de sessie.
SSESS* Het creëert een unieke identifier per bezoeker die de navigatie van de ene pagina naar de andere linkt en zorgt voor continuïteit in het invullen van formulieren. Het geeft geen navigatiegeschiedenis. Het vervalt na 23 dagen.

Analytische cookies

Twee cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden. Nubo gebruikt Matomo, een gratis en open source software voor statistische metingen. Het wordt gehost en beheerd door de coöperatie. De opgeslagen informatie wordt geanonimiseerd en er worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Naam Functie Levensduur
_pk_id.* Het creëert een unieke identificatie die een bezoeker verbindt met de pagina’s die hij/zij bekijkt en herkent bij volgende bezoeken. Het vervalt na 13 maanden.
_pk_ses.* Het maakt een sessie-ID aan om de bezochte pagina’s te volgen. Het vervalt na 30 minuten.

Matomo is geconfigureerd om het signaal “niet volgen” te respecteren ([“niet volgen (DNT)"] (https://en.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track)). Dit betekent dat als de optie is ingeschakeld in uw browser, uw bezoek niet wordt gevolgd of in de statistieken wordt geregistreerd.

Meer informatie

Indien deze pagina geen antwoord biedt op uw vragen over deze materie of indien u uw gegevens wenst te wijzigen, neem dan contact met ons op.